Wyjątkowość 35. Sympozjum Akarologicznego zawdzięczamy możliwości wspólnego świętowania Jubileuszu 90-lecia urodzin Prof. dr. hab., dr. h.c. mult. Jana Boczka – wybitnego na skalę międzynarodową akarologa, naukowca, będącego niezaprzeczalnym wzorem do naśladowania – ale również przyjaciela, który swoją pozytywną energią i uśmiechem wypełnił serca wszystkich zebranych.

Profesor Jan Boczek

Uroczystość Jubileuszowa miała miejsce 24.06.2017 r. w gmachu Biblioteki Głównej SGGW w Warszawie dzięki uprzejmości Dziekana Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW oraz Samodzielnego Zakładu Entomologii Stosowanej. W trakcie uroczystości przybliżony został życiorys Pana Profesora Jana Boczka wraz z najważniejszymi osiągnięciami naukowymi. W chwilę zadumy, wzruszeń i radości idealnie wkomponowały się życzenia od przyjaciół i bliskich współpracowników Pana Profesora. Emocje związane z wydarzeniem nie malały, a organizatorzy Sympozjum, dbając o tak nastrojowy czas, zaprosili wszystkich prelegentów i słuchaczy do malowniczo usytuowanego „Hotelu pod Sosnami” w Osiecku k. Garwolina, celem kontynuowania spotkania akarologów z całego kraju. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Komitet Biologii Organizmalnej Polskiej Akademii Nauk.

Teren wokół ośrodka konferencyjnego

Podczas popołudniowego spotkania w Osiecku goście zostali przywitani przez Prezes PTA Prof. dr hab. Joannę Mąkol oraz Prof. dr. hab. Stanisława Ignatowicza. Wykład plenarny pt. „Historia ewolucyjna roztoczy w świetle danych molekularnych” poprowadził Prof. dr hab. Jacek Dabert. Uroczysta kolacja sprzyjała wymianie wrażeń po emocjonującym dniu, zachęcając tym samym do aktywnego uczestniczenia w zaplanowanych, na następne dwa dni, sześciu sesjach referatowych i dwóch sesjach posterowych.

Tematyka referatów oscylowała wokół problemów ekologii, zmienności oraz zwalczania szkodników roślin uprawnych, a także roztoczy ektopasożytniczych i glebowych. Największa liczba wystąpień poświęcona była przędziorkom i szpecielom, co w sposób oczywisty nawiązywało do tematyki badawczej Szanownego Jubilata ale pozostaje również w związku ze znaczeniem aplikacyjnym tych roztoczy w ogrodnictwie i sadownictwie oraz wpisuje się w trendy od lat obserwowane na międzynarodowych konferencjach akarologicznych. Równie ciekawymi i dość licznymi były wystąpienia na temat Oribatida i lądowych Parasitengona. Interesujące wykłady dotyczyły prób modelowania rozmieszczenia roztoczy w skali krajobrazowej oraz molekularnej zmienności rodzaju Linopodes, reprezentującego wyjątkowo słabo poznaną rodzinę Cocceupodidae. Na uwagę zasługują także referaty dotyczące hodowli laboratoryjnej Trematuridae, struktury gonad Chaetodactylidae, Syringophilidae – pasożytujących na ptakach gołębiowatych oraz filogenezy i systematyki wybranych przedstawicieli Pterygosomatidae. Przedstawiciel organizatorów, Prof. Ignatowicz, zaprezentował ponadto przegląd roztoczy dokuczliwych dla ludzi oraz najskuteczniejszych, wykorzystywanych w praktyce repelentów.

W sesjach posterowych dominował problem chorobotwórczości i spektrum żywicieli kleszczy, obrzeżków i nużeńców. Ponadto, plakaty przybliżyły uczestnikom endopasożytnicze roztocze z podrodziny Speleognathinae zasiedlające drogi oddechowe ptaków Afryki, faunę mechowców zamieszkujących pastwiska przeżuwaczy oraz gniazda bocianów, Halarachnidae pasożytujące na foce szarej oraz roztocze drapieżne względem przędziorków i szpecieli. Przy tak różnorodnej tematyce wystąpień, nie mogło zabraknąć wśród prezentujących Prof. Wita Chmielewskiego, który łącząc nietypowy, aczkolwiek oryginalny i bardzo interesujący w swej formie poster, zabrał słuchaczy do świata roztoczy przez lata docenianych wśród filatelistów i filumenistów.

Prof. W. Chmielewski podczas prezentowania posteru wraz z Prof. A. Kaźmierskim – przewodniczącym sesji

 

Jubilat Pan Prof. J. Boczek, Prof. A. Kaźmierski i Prof. Ignatowicz podczas sesji posterowej

Najlepsze wystąpienia oraz postery młodych naukowców zostały ocenione i nagrodzone przez Komitet Naukowy w składzie: Prof. dr hab. Joanna Mąkol, Prof. dr hab. Jacek Dabert oraz Prof. dr hab. Stanisław Ignatowicz.

Ograniczony czas prezentacji sprawił, że tradycyjne już, „nocne rozmowy akarologiczne” oraz spotkanie przy ognisku, okazały się niezwykle owocne w dyskusje. Dla młodych naukowców był to czas wymiany wniosków oraz pomysłów dotyczących tematyki, którą się zajmują. Z ogromną nadzieją czekamy na efekty ich pracy, które zostaną zaprezentowane na 36. Sympozjum Akarologicznym!

Hanna Moniuszko, Paula Zajkowska
Zakład Systematyki i Ekologii Bezkręgowców
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu