15 września 2023 roku odbyło się w formie hybrydowej Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze PTA, kończące V kadencję Zarządu i Komisji Rewizyjnej, w którym uczestniczyło 21 osób. Zgodnie z programem odczytano sprawozdanie Zarządu obejmujące okres 10 grudnia 2019 do 15 września 2023, a następnie sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za lata 2019-2023. Członkowie PTA przyjęli sprawozdania, a następnie udzielili Zarządowi i Komisji Rewizyjnej absolutorium.

Następnie przeprowadzono wybory nowych władz Towarzystwa. Prezesem PTA została wybrana prof. Joanna N. Izdebska (UG Gdańsk), która przedstawiła kandydatury pozostałych członków Zarządu. Skład zarządu po jego ukonstytuowaniu się jest jak następuje: Joanna N. Izdebska (prezes), Dariusz Gwiazdowicz (wiceprezes), Anna Wierzbicka (sekretarz), Katarzyna Faleńczyk-Koziróg (skarbnik) oraz Mirosława Dabert i Wojciech Witaliński (członkowie Zarządu). Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: Tomasz Marquardt (przewodniczący), Magdalena Felska (zastępca przewodniczącego) oraz Radomir Graczyk (członek Komisji).