Głównymi celami działania Polskiego Towarzystwa Akarologicznego są: 

 • badania naukowe w zakresie akarologii oraz dotyczące innych pokrewnych grup stawonogów
 • gromadzenie danych akarologicznych
 • współpraca z organizacjami gromadzącymi i udostępniającymi dane taksonomiczno-faunistyczne
 • rozwijanie i popularyzowanie wiedzy akarologicznej i przyrodniczej oraz działalność na rzecz ochrony przyrody
 • wydawanie specjalistycznego periodyku naukowego poświęconego akarologii
 • reprezentowanie akarologów zrzeszonych w Towarzystwie w kontaktach z innymi organizacjami i instytucjami.

Wymienione powyżej cele PTA zamierza realizować poprzez:

 • inspirowanie i koordynowanie badań akarologicznych
 • organizowanie zespołów badawczych, również międzynarodowych, do opracowywania poszczególnych tematów badawczych i koordynowanie ich działalności
 • współpracę z innymi organizacjami i ośrodkami naukowymi, krajowymi i zagranicznymi, o podobnym charakterze
 • organizowanie wyjazdów i ekspedycji celem zbierania materiałów naukowych dla potrzeb własnych Towarzystwa jak i na zlecenie różnych instytucji i organizacji
 • organizowanie zjazdów i konferencji naukowych
 • organizowanie kursów i szkoleń specjalistycznych
 • powołanie czasopisma lub wydawnictwa ciągłego, drukowanego i/lub w formie elektronicznej, poświęconego badaniom akarologicznym.