Rozdział I

Postanowienia ogólne

1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Polskie Towarzystwo Akarologiczne”, w dalszej części zwane Towarzystwem. 

2. Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej; w przypadku realizowania badań o charakterze międzynarodowym działalność Towarzystwa może wykraczać poza terytorium Polski. 

3. Siedzibą Towarzystwa jest miasto Kraków. 

4. Towarzystwo jest zarejestrowane i posiada osobowość prawną, bez prawa zakładania oddziałów. 

5. Działalność Towarzystwa opiera się na pracy stałych członków i współpracowników, oraz powoływanych czasowo zespołów badawczych, w skład których mogą wchodzić osoby nie związane bezpośrednio z Towarzystwem. 

6. Towarzystwo ma prawo używania pieczęci według wzorów zatwierdzonych przez Zarząd Towarzystwa.

Rozdział II 

Cele i środki działania

1. Towarzystwo stawia sobie następujące cele działania:
a) badania naukowe w zakresie akarologii oraz dotyczące innych pokrewnych grup stawonogów;
b) gromadzenie danych akarologicznych;
c) współpraca z organizacjami gromadzącymi i udostępniającymi dane taksonomiczno-faunistyczne; 
d) rozwijanie i popularyzowanie wiedzy akarologicznej i przyrodniczej oraz działalność na rzecz ochrony przyrody; 
e) wydawanie specjalistycznego periodyku naukowego poświęconego akarologii;
f) reprezentowanie akarologów zrzeszonych w Towarzystwie w kontaktach z innymi organizacjami i instytucjami. 

2. Cele określone w p. 1 Towarzystwo realizuje poprzez:
a) inspirowanie i koordynowanie badań akarologicznych;
b) organizowanie zespołów badawczych, również międzynarodowych, do opracowywania poszczególnych tematów badawczych i koordynowanie ich działalności;
c) współpracę z innymi organizacjami i ośrodkami naukowymi, krajowymi i zagranicznymi, o podobnym charakterze; 
d) organizowanie wyjazdów i ekspedycji celem zbierania materiałów naukowych dla potrzeb własnych Towarzystwa jak i na zlecenie różnych instytucji i organizacji;
e) organizowanie zjazdów i konferencji naukowych; 
f) organizowanie kursów i szkoleń specjalistycznych; 
g) powołanie czasopisma lub wydawnictwa ciągłego, drukowanego lub/i w formie elektronicznej, poświęconego badaniom akarologicznym.

Rozdział III 

Członkowie, ich prawa i obowiązki

1. Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
a) zwyczajnych;
b) wspierających;
c) honorowych. 
2. Członków zwyczajnych powołuje spośród osób fizycznych Zarząd Towarzystwa, na podstawie pisemnej deklaracji, zwykłą większością głosów. 

3. Członkiem zwyczajnym może być obywatel dowolnego kraju, pracujący naukowo lub wykazujący zainteresowania akarologią, który zadeklaruje współpracę i pomoc w urzeczywistnianiu celów Towarzystwa.

4. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne i fizyczne, które zadeklarują poparcie finansowe lub sprzętowe na rzecz Towarzystwa i zostaną przyjęte przez Zarząd Towarzystwa, na podstawie pisemnego zgłoszenia, zwykłą większością głosów. 

5. Członkiem honorowym Towarzystwa może zostać osoba fizyczna, która położyła wybitne zasługi na polu akarologii lub szczególne zasługi dla Towarzystwa.
a) członek honorowy posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego, przy czym zwolniony jest z opłacania składek członkowskich;
b) członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie członków na wniosek Zarządu.

6. Członek zwyczajny ma prawo:
a) czynnego i biernego wyboru do władz Towarzystwa;
b) korzystania z wszystkich pomocy i środków naukowych będących w dyspozycji Towarzystwa;
c) uczestnictwa w zjazdach, konferencjach i zebraniach referatowych organizowanych przez Towarzystwo;
d) uzyskiwania od Towarzystwa – w miarę jego możliwości – funduszy lub innych form pomocy przy wyjazdach na konferencje, zjazdy i kongresy międzynarodowe i krajowe o tematyce zgodnej z profilem Towarzystwa;
e) czynnego udziału w ekspertyzach, syntezach naukowych, doradztwie technicznym i konsultacjach prowadzonych przez Towarzystwo.

7. Członek wspierający ma prawo:
a) czynnego wyboru do władz Towarzystwa;
b) korzystania z wszystkich pomocy i środków naukowych będących w dyspozycji Towarzystwa;
c) uczestnictwa w zjazdach, konferencjach i zebraniach referatowych organizowanych przez Towarzystwo;
d) czynnego udziału w ekspertyzach, syntezach naukowych, doradztwie technicznym i konsultacjach prowadzonych przez Towarzystwo.

8. Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
a) przestrzeganie postanowień statutu i uchwał Zarządu Towarzystwa oraz przyczynianie się do realizacji celów i zadań Towarzystwa;
b) przestrzeganie norm współżycia społecznego i etyki zawodowej;
c) regularne opłacanie składek członkowskich.

9. Do obowiązków członka wspierającego należy:
a) przestrzeganie postanowień statutu i uchwał Zarządu Towarzystwa oraz przyczynianie się do realizacji celów i zadań Towarzystwa;
b) przestrzeganie norm współżycia społecznego i etyki zawodowej.

10. Członkostwo Towarzystwa ustaje na skutek:
a) dobrowolnego wystąpienia z Towarzystwa, zgłoszonego na piśmie Zarządowi;
b) na mocy decyzji Zarządu Towarzystwa, podjętej w przypadku nieprzestrzegania postanowień statutu.

Rozdział IV

Władze Towarzystwa

1. Władzami Towarzystwa są:
a) Walne Zebranie członków Towarzystwa;
b) Zarząd Towarzystwa;
c) Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.

3. Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków danego organu. W razie równości głosów członków Zarządu decyduje głos Prezesa Towarzystwa, a w przypadku Komisji Rewizyjnej głos Przewodniczącego Komisji.

4. W czasie kadencji można dokooptować na miejsce członków ustępujących nowych członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, lecz w liczbie nieprzekraczającej 1/3 składu pochodzącego z wyborów. Kooptacji członków Zarządu dokonuje Zarząd, zaś członków Komisji Rewizyjnej dokooptowuje Komisja Rewizyjna.

Walne Zebranie Członków

5. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Towarzystwa.

6. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne. 

7. Sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie zwyczajne odbywa się raz na cztery lata w czasie i miejscu wyznaczonym przez Zarząd Towarzystwa.

8. O mającym się odbyć Walnym Zebraniu Zarząd Towarzystwa obowiązany jest zawiadomić pisemnie lub drogą elektroniczną członków Towarzystwa co najmniej 30 dni przed terminem zebrania, z podaniem porządku obrad. W przypadku Walnego zebrania odbywającego się zdalnie (drogą elektroniczną) zawiadomienie członków Towarzystwa musi nastąpić co najmniej na tydzień przed terminem zebrania.

9. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Towarzystwa: 
a) z własnej inicjatywy;
b) na żądanie Komisji Rewizyjnej;
c) na żądanie co najmniej 1/3 liczby członków zgłoszone Zarządowi na piśmie lub drogą elektroniczną.

10. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

11. Walne Zebranie jest ważne przy obecności co najmniej połowy liczby członków. W razie braku quorum wyznacza się nowy termin, w którym uchwały są ważne bez względu na liczbę obecnych. Głosowanie jest jawne, z wyjątkiem spraw personalnych. Na żądanie członków obecnych na zebraniu może być zarządzone głosowanie tajne.

12. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów osób obecnych na Zebraniu, za wyjątkiem uchwał dotyczących zmiany statutu i rozwiązania się Towarzystwa, które regulowane są postanowieniami zawartymi w rozdziale VI ust. 1 i ust. 2.

13. Do kompetencji Walnego Zebrania należy: 
a) uchwalanie głównych kierunków działalności Towarzystwa;
b) rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Towarzystwa oraz sprawozdania finansowego Komisji Rewizyjnej, przyjęcie sprawozdania finansowego Towarzystwa zatwierdzonego przez Zarząd, a także udzielenie absolutorium Zarządowi;
c) wybór Prezesa; 
d) wybór pozostałych członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej; 
e) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu się Towarzystwa; 
f) wprowadzanie zmian w statucie;
g) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu Towarzystwa;
h) ustalanie wysokości składki członkowskiej. 

Zarząd Towarzystwa

14. Zarząd Towarzystwa składa się z wybranych na Walnym Zebraniu 6 członków.
15. W skład Zarządu wchodzą:
a) Prezes;
b) Wiceprezes; 
c) Sekretarz;
d) Skarbnik;
e) dwóch Członków Zarządu. 

16. Do zakresu działań Zarządu należy: 
a) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
b) koordynowanie współpracy Towarzystwa z ośrodkami badawczymi i innymi towarzystwami;
c) określanie bieżących planów Towarzystwa; 
d) podejmowanie decyzji w sprawach finansowych Towarzystwa, a w szczególności zatwierdzanie sprawozdania finansowego Towarzystwa zaopiniowanego przez Komisję Rewizyjną; 
e) dbanie o majątek i zbiory Towarzystwa. 

17. Posiedzenia Zarządu odbywają się zgodnie z potrzebami, lecz nie rzadziej niż raz na pół roku.

Komisja Rewizyjna

18. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, w tym Przewodniczącego i jego zastępcy.

19. Komisja Rewizyjna powołana jest do przeprowadzania przynajmniej raz w roku kontroli działań Towarzystwa, ze szczególnym uwzględnieniem jego gospodarki finansowej.

20. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnienia.

21. Komisja Rewizyjna składa Walnemu Zebraniu sprawozdanie ze swej działalności i jej wyników, opiniuje sprawozdanie finansowe Towarzystwa, a także wniosek w sprawie absolutorium dla Zarządu Towarzystwa. 

Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej

22. Prezes Towarzystwa wybierany jest na Walnym Zebraniu zwykłą większością głosów.

23. Ta sama osoba może być wybierana na Prezesa Zarządu najwyżej na dwie kolejne kadencje.

24. Po wyborze Prezesa, przedstawia on Walnemu Zebraniu propozycję składu Zarządu. Walne Zebranie wybiera pozostałych członków Zarządu zwykłą większością głosów.

25. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierani są na Walnym Zebraniu zwykłą większością głosów.

26. Nowo wybrany Zarząd oraz Komisja Rewizyjna konstytuują się w ciągu miesiąca od daty wyboru.

Rozdział V

Majątek Towarzystwa

1. Fundusze na działalność Towarzystwa pochodzą z:
a) składek członkowskich;
b) subsydiów i dotacji;
c) darowizn i spadków;
d) w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej dochodów z tej działalności, prowadzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach Towarzystwa, w tym majątkowych, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Towarzystwa uprawniony jest Prezes lub Wiceprezes.

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie się Towarzystwa

1. Zmiana statutu następuje na mocy uchwały Walnego Zebrania powziętej większością co najmniej 2/3 głosów członków obecnych na Zebraniu. 

2. Rozwiązanie się Towarzystwa może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania powziętej większością co najmniej 2/3 głosów wszystkich uprawnionych członków Towarzystwa.

3. W przypadku rozwiązania się Towarzystwa na mocy własnej decyzji, uchwała o rozwiązaniu powinna określać cel, na jaki ma być przeznaczony jego majątek.

STATUT zatwierdzony uchwałą założycieli PTA
Kraków, dnia 12.06.2004
ze zmianami z dnia 9.06.2021